Change to see local property. Properties in ×
ติดต่อกับเรา

We'll get back to you as soon as possible, You can start creating your property on our dashboard by signing up!

เชิงพาณิชย์ สำหรับขายในประเทศไทย (242 ผลลัพธ์)

ใหม่
6

3,794 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

อำเภอ ศรีราชาศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 44.85ล้าน
฿ 20,390 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

3,801 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

บึง, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 44.88ล้าน
฿ 20,400 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

3,810 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

อำเภอ ศรีราชาศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 44.90ล้าน
฿ 20,413 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

3,810 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

อำเภอ ศรีราชาศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 44.90ล้าน
฿ 20,413 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

4,240 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

อำเภอ ศรีราชาศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 46.25ล้าน
฿ 21,023 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

4,560 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5

อำเภอ ศรีราชาศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 43.95ล้าน
฿ 22,199 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

5,207 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

บึง, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 40.57ล้าน
฿ 25,046 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

6,617 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

บึง, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 69.81ล้าน
฿ 21,313 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
6

3,575 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

บึง, ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียด : • คู่สายโทรศัพท์ : 2 – 3 คู่สาย(หรือมากกว่า) ตามการใช้งานของลูกค้า• เขตอุตสาหกรรม : พ้ืนที่อุตสาหกรรมทวั่ ไป• การรับน้า หนกัของพ้ืนโรงงาน : 3 ตัน / ตร.ม.• ขนาดโรงงาน : 1,000 – 5,000 ตร.ม. ค่าบริการ: • ค่าน้า ประปา : นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ1 –5 24.00 บาท /ลบ.ม.: นิคม ฯ ปิ่นทองโครงการ6 26.00 บาท /ลบ.ม. • ค่าบา บดัน้า เสีย : ปริมาณน้า เสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้า ประปาที่ใช้และทางนิคม ฯ ปิ่นทองจะเรียกเก็บ ค่าบา บดัน้า เสียตามปริมาณน้า เสียที่ปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ของลูกค้า • ค่าเก็บขยะ : ตามประกาศของเทศบาล• ค่าไฟฟ้า : ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : ตามประกาศของบริษัทผู้ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค : • เจ้าหน้าที่และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชวั่ โมง• ถนนสายประธานกว้าง 40 เมตร และถนนสายรองประธานกว้าง 24 เมตร• การเก็บขยะ• ระบบระบายน้า ฝน• ระบบน้า ประปาและระบบบา บดัน้า เสีย ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า : • ค่าเช่า :130 – 200 บาท / ตร.ม. / เดือน• ค่ามัดจ า : ช าระค่ามัดจ า 3 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า1 เดือน ณ วันท าสัญญาเช่า• ระยะเวลาการเช่า : สัญญาเช่าคร้ังแรกระยะเวลาเช่าข้นั ต่า อย่างน้อย3 ปี และในกรณีต่อระยะเวลาสัญญาเช่าระยะเวลาสัญญาเช่าตามแต่ท้งัสองฝ่ ายจะตกลงกันท าสัญญากันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี CONTACT YOUR CONSULTANT FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED QUOTATION. FOR DETAILED QUOTATION THE FOLLOWING DETAILS ARE REQUIRED a. Company name b. Name Contact Person c. Email and phone number d. Required Size e. Buy or Rent d. Go Live date c. Business Activity
฿ 32.17ล้าน
฿ 22,981 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
16

257 ตร.ม. สำนักงาน สำหรับ ขาย & เช่า

คลองเตย, กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล สำนักงาน ขาย & เช่า ที่อยู่ , ใน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร และยังว่างสำหรับราคา 129Kบาท, (110,000บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 257 ตร.ม. สำหรับ 4 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : ผู้รักษาความปลอดภัย, กล้องวงจรปิด/CCTV, ลิฟต์, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม, ออฟฟิศ อำนาจศาล, ตู้จดหมาย และ ที่จอดรถในร่ม.
฿ 28.27ล้าน
฿ 110K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
13

800 ตร.ม. อาคาร สำหรับ ขาย

คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล อาคาร ขาย, ใน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร และยังว่างสำหรับราคา 80.0ล้านบาท, (100,000บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 800 ตร.ม. คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 80.0ล้าน
90ล้าน discount icon
฿ 100K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขายโรงแรม พระตำหนัก ซอย 5 ขายโรงแรม พระตำหนัก ซอย 5 ขายโรงแรม พระตำหนัก ซอย 5
ใหม่
20

412 ตร.ม. 21 ห้อง โรงแรม สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ราคาขาย 42,000,000 บาท (ชื่อไทย)ค่าโอน 50/50 พิกัด พระตำหนักซอย 5 ห่างจากทะเลเพียง 100 เมตรมี 5 ชั้น มีลิฟท์ บันไดหนีไฟ กล้องวงจรปิด ห้องครัว ระเบียงห้องนอน ตกแต่งสวยงามพร้อมดำเนินธุรกิจต่อได้เลยขนาดที่ดิน 103.1 ตารางวา (412.4 ตารางเมตร)จำนวน 21 ห้องประเภทห้องพัก : สตูดิโอ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ครบสระว่ายน้ำมินิบาร์ดาดฟ้า
฿ 42.0ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขาย อาคารพาณิชย์2 คูหา พท. 40ตรว. ติดริมถนน    ใกล้แหล่งท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว สวนนุงนุช ห่างจากมอเตอร์เวย์ทางออกจอมเทียนเพียง 5 กิโลเมตร ขาย อาคารพาณิชย์2 คูหา พท. 40ตรว. ติดริมถนน    ใกล้แหล่งท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว สวนนุงนุช ห่างจากมอเตอร์เวย์ทางออกจอมเทียนเพียง 5 กิโลเมตร ขาย อาคารพาณิชย์2 คูหา พท. 40ตรว. ติดริมถนน    ใกล้แหล่งท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว สวนนุงนุช ห่างจากมอเตอร์เวย์ทางออกจอมเทียนเพียง 5 กิโลเมตร
ใหม่
19
icon

450 ตร.ม. อาคารพาณิชย์ สำหรับ ขาย

บางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี

ทำเลดีทำการค้าหรือเปิด office ได้ อยู่ใกล้สวนนงนุช สวนน้ำ Adventures Home Pro บุญถาวร Tesco Lotus ร้าน 7-11 เดินทางสะดวกมีท่ารถตู้โดยสารวิ่งกรุงเทพ-สัตหีบ ด้านหน้าอาคารติดริมถนนใหญ่ ตรงข้ามโรงเรียนชุมพลทหารทหารเรือ 1.พื้นที่อาคาร 40 ตรว. 2 คูหา 2ชั้นครึ่ง ก้วาง 8 เมตร ลึก 16 เมตร 2. ห้องน้ำ 4 ห้องนอน 2   3.พื้นชั้นล่างปูกระเบื้อง 4.ชั้นลอยมี 1 ห้องนอนปูกระเบื้องและเป็นห้องกระจก  5.ชั้นสองเป็นห้องโล่ง  6.สามารถจอดรถหน้าบ้านได้  8.อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สวนนงนุช สวนน้ำ ทะเลหาดทรายแก้ว โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  9.สามารถทำสัญญาเช่าระยะยาวได้  
฿ 5.0ล้าน
฿ 11,112 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใหม่
25

16 ห้อง โรงแรม สำหรับ ขาย

หนองน้ำใส, สีคิ้ว, นครราชสีมา

ข้อมูล โรงแรม ขาย, ใน สีคิ้ว, นครราชสีมา และยังว่างสำหรับราคา 25.0ล้านบาท สำหรับ 16 ห้องนอน และ 16 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : สภาพเดิม, ติดตั้งทั้งหมด, ตกแต่งทั้งหมด, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอิน, TV/โฮมเธียเตอร์ และ สวนส่วนตัว.
฿ 25.0ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 Unit Commercial Building, On Nut, Bangkok 1 Unit Commercial Building, On Nut, Bangkok 1 Unit Commercial Building, On Nut, Bangkok
5

สำนักงาน สำหรับ ขาย

บางจาก, พระโขนง, กรุงเทพมหานคร

ขายอาคารพาณิช แถวอ่อนนุช จ.กรุงเทพมหานคร 1 คูหา 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ระเบียง 2 ห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น แท๊งค์น้ำ และปั๊มน้ำ บิวท์อินตู้เสื้อผ้า เหมาะสำหรับทำเป็นออฟฟิต หรืออยู่อาศัย การเดินทางสะดวกสบาย บริเวณด้านหลังติดกับคลองพระโขนง ราคา 8,900,000 บาท สถานที่ใกล้เคียง ตลาดเอี่ยมสมบัติ 3.6 กม. BTS อ่อนนุช 3 กม. บิ๊กซี อ่อนนุช 2 กม. แม็คโคร 750 ม. ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 6.7 กม. ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Commercial building for sale in On Nut area, Bangkok, 1 unit. 3 bedrooms, 4 bathrooms, balcony 2 bedrooms, with facilities. Air conditioner, Water heater, water tank and water pump, built-in wardrobe. Suitable for office or live comfortable travel, the back area is adjacent to the Phra Khanong canal. Selling price 8,900,000 THB Nearby places Iam Sombat Market 3.6 km. BTS On Nut 3 km. Big C On Nut 2 km. Makro 750 m. Seacon Square Srinakarin 6.7 km. Contact us for more information: #รับฝากขายบ้าน​ #houseforsaleBangKok​ #รับฝากขายที่ดิน​ #houseforrentBangKok​ #ขายบ้านกรุงเทพ​ #landforsaleBangKok​ #เช่าบ้านกรุงเทพ​ #landforrentBangKok​ #เช่าที่ดินกรุงเทพ​ #realestateBangKok​ #ขายที่ดินกรุงเทพ​ #รับฝากปล่อยบ้านเช่า​ #บ้านและที่ดินกรุงเทพ​ #บริการจัดหาบ้านเช่าในกรุงเทพ​ #อสังหาริมทรัพย์กรุงเทพ​ #LannaKey​ Website: www.lannakey.com E-Mail: Office:
฿ 8.90ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Commercial Building for Sale near MAYA Lifestyle Shopping Center,Nimman-*MUE2855 Commercial Building for Sale near MAYA Lifestyle Shopping Center,Nimman-*MUE2855 Commercial Building for Sale near MAYA Lifestyle Shopping Center,Nimman-*MUE2855
21

100 ตร.ม. สำนักงาน สำหรับ ขาย

ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

🌊 ขายอาคารพานิชย์  คูหา 2ชั้น ครึ่ง ทำเลดีเหมาะแก่การลงทุน ทำธุรกิจ ปล่อยเช่า  ในตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้ วันนิมมาน    ทุกชั้นมีหนึ่งห้องนอน และ หนึ่งห้องน้ำ 😇ราคา 15,000,000บาท (25 ตารางวา/ หน้ากว้าง 4x12 เมตร) 2ชั้น ครึ่ง (มีชั้นลอย 1 ชั้น ต่อ 3ห้อง - 3 ห้องน้ำ) 🌊Commercial building for sale, booths, 2 and a half floors, good location, suitable for business investment, renting in downtown Chiang Mai, near ONE Nimman. Every floor has one bedroom and one bathroom. (25 square wah / width 4x12 meters),  2 and a half floors (1 mezzanine floor per 3 rooms - 3 bathrooms) 😇Price 15,000,000 baht    
฿ 15.0ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
18
icon

8,000 ตร.ม. 12 ห้อง โรงแรม สำหรับ ขาย

ป่าไผ่, สันทราย, เชียงใหม่

ข้อมูล โรงแรม ขาย, ใน สันทราย, เชียงใหม่ และยังว่างสำหรับราคา 142.0ล้านบาท สำหรับ 12 ห้องนอน คุณสมบัติของอสังหาฯ : ติดตั้งทั้งหมด, ตกแต่งทั้งหมด และ วิวภูเขา.
฿ 142.0ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
16

640 ตร.ม. ร้านอาหาร สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ข้อมูล ร้านอาหาร ขาย, ใน พัทยา, ชลบุรี และยังว่างสำหรับราคา 1.20ล้านบาท คุณสมบัติของอสังหาฯ : ตกแต่งทั้งหมด, ติดตั้งทั้งหมด และ สภาพเดิม.
฿ 1.20ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
9

276 ตร.ม. 14 ห้อง 14 ห้องน้ำ อาคาร สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ข้อมูล อาคาร ขาย, ใน พัทยา, ชลบุรี และยังว่างสำหรับราคา 25.0ล้านบาท, (90,580บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 276 ตร.ม. สำหรับ 14 ห้องนอน และ 14 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : ปรับปรุงใหม่, ติดตั้งทั้งหมด, เครื่องปรับอากาศ, TV/โฮมเธียเตอร์ และ ระเบียง.
฿ 25.0ล้าน
฿ 90,580 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
19

358 ตร.ม. 1 ห้อง โรงแรม สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ข้อมูล โรงแรม ขาย, ใน พัทยา, ชลบุรี และยังว่างสำหรับราคา 280.0ล้านบาท, (782,123บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 358 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : สภาพเดิม, ติดตั้งทั้งหมด, ตกแต่งทั้งหมด, อ่างอาบน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, TV/โฮมเธียเตอร์ และ ตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน.
฿ 280.0ล้าน
350ล้าน discount icon
฿ 782K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขายโรงแรมแถวเกษตรสิน พระตำหนัก พัทยา ขายโรงแรมแถวเกษตรสิน พระตำหนัก พัทยา ขายโรงแรมแถวเกษตรสิน พระตำหนัก พัทยา
20

2,830 ตร.ม. โรงแรม สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ราคาขายรวม 220,000,000 บาท พื้นที่ขาย 44 ห้อง รวม 2,830.52 ตร.ม. Total sales area 2,830.52 sq.m รายละเอียดทรัพย์สิน1.ทีดินเนื้อที่ 3 งาน 62 ตารางวา (Total land area 362 sq.w.) 2.เป็นโครงการ 1 อาคาร 8 ชั้น 73 ห้อง(Features | Building 8 floor with 73 room )3.ที่ตั้งโครงการ 567 ม.12 ซ. เกษตรสิน 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เอกสารประกอบการพิจารณา Supporting documents Page 03-10.รูปถ่ายสถานที่จริง (Photos of the actual location) Page 11-11.แผนที่ตั้งโครงการ (Project map) Page 12-15.แปลนชั้น โครงการทั้ง 8 ชั้น (Floor plan) Page 16-16.จำนวน ห้อง 44 ห้อง ขายตามสภาพ พื้นที่ขายรวมทั้งหมด 2,830.52 ตร.ม.
฿ 220.0ล้าน
฿ 77,725 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขาย / ให้เช่าโกดังเปล่าห่างสุขุมวิท แค่ 100 เมตร ขาย / ให้เช่าโกดังเปล่าห่างสุขุมวิท แค่ 100 เมตร ขาย / ให้เช่าโกดังเปล่าห่างสุขุมวิท แค่ 100 เมตร
22

196 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

บางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี

ราคาขาย 2,990,000 บาท ราคาเช่า 30,000 บาท / เดือนมัดจำ 60,000 เข้าอยู่ได้เลย เข้าออกสะดวก พื้นที่ 49 ตารางวา (196 ตารางเมตร) สร้างโกดังเต็มพื้นที่ โครงสร้างแข็งแรง ถนน 6เมตร เหมาะทำโกดังเก็บของ อาชีพเก่าซ่อมรถน้ำบาดาน ไฟ 3เฟต ติดกับสวนผึ้งรีสอร์ท
฿ 2.99ล้าน
฿ 15,256 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขายตึกอพาร์ตเม้นต์ - เขาตาโล พัทยาใต้ ขายตึกอพาร์ตเม้นต์ - เขาตาโล พัทยาใต้ ขายตึกอพาร์ตเม้นต์ - เขาตาโล พัทยาใต้
10

3,884 ตร.ม. 40 ห้อง อาคาร สำหรับ ขาย

บางละมุงบางละมุง, บางละมุง, ชลบุรี

อพาร์ตเม้นต์ตั้งอยู่ที่เขาตาโล พัทยาใต้ ใกล้ถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก อพาร์ตเม้นต์มีทั้งหมด 40 ห้อง พร้อมตกแต่ง ชั้น 1 - 4 ประกอบด้วยห้องไซส์ 31.2 ตรม. - 38.25 ตรม.  ชั้น 5 ประกอบด้วยห้องขนาด 62.4 ตรม. และ 69.45 ตรม.     
฿ 60.0ล้าน
฿ 15,448 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
12

288 ตร.ม. สำนักงาน สำหรับ ขาย & เช่า

หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี

ข้อมูล สำนักงาน ขาย & เช่า, ใน บางละมุง, ชลบุรี และยังว่างสำหรับราคา 30,000บาท, (23,958บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 288 ตร.ม. สำหรับ 72 ห้องนอน คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 6.90ล้าน
฿ 23,959 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 Rai House and Homestay for Sale in Huay Sak 2 Rai House and Homestay for Sale in Huay Sak 2 Rai House and Homestay for Sale in Huay Sak
26

3,200 ตร.ม. สำนักงาน สำหรับ ขาย

ห้วยสัก, เมืองเชียงราย, เชียงราย

ขายบ้านรวมธุรกิจ โดยสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ตัวบ้านตั้งอยู่ใกล้ถนนเส้นห้วยสัก-เชียงราย สามารถเข้า-ออกได้ 2 ช่องทางเป็นระยะทางประมาณ 300 และ 800 ม. และใกล้กับโครงการสถานีรถไฟที่กำลังก่อสร้างไปยัง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ในบริเวณบ้านมีทั้งหมด 7 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ แอร์ 9 เครื่อง รวมเฟอร์นิเจอร์ *แต่ไม่รวมอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และขนมปังในภาพ ในพื้นที่ของที่ดินจะแบ่งเป็น: บ้านสำหรับอยู่อาศัย 3 ห้องนอนพร้อมห้องน้ำและแอร์ 3 เคริ่อง อาคารสำหรับทำอาหารและเปิดเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารพื้นที่ใช้สอย 230 ตรม. และสระว่ายน้ำขนาด 10x5 เมตร (ระบบน้ำคลอรีน) บังกะโล 4 ห้องพร้อมห้องน้ำและแอร์ 4 ตัวพร้อมทำกิจการห้องพักต่อได้  มีศาลาตรงกลางในส่วนของพื้นที่บังกะโลสำหรับแขกผู้ที่เข้ามาพัก ไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟสผ่าน น้ำประปา มีระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ มีถังเก็บน้ำจำนวน 2 ถังขนาด 2,000 ลิตร ที่ดินบริเวณบ้านทั้งหมด 2 ไร่ พร้อมตกแต่งด้วยสวนดอกไม้และมีบ่อน้ำภายในที่ดิน เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนด ราคาขาย 12,200,000 บาท สถานที่ใกล้เคียง: ธนพิริยะ 450 ม. ปั๊มน้ำมันพีที 600 ม. ตลาดสดห้วยสัก 1.2 กม. เซนทรัล เชียงราย 15 กม. ไนท์บาร์ซ่าร์ เชียงราย 18 กม. สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 23.6 กม. ตลาดล้านเมือง เชียงราย 14 กม. ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: House with a business for sale. Built in 2016, the house is located near Huai Sak Road as well as close to the new railway station to be constructed in the near future on the route to Chiang Rai to Chiang Khong. The property consists of two guesthouses, a main house and a restaurant/coffeeshop/kitchen house. A total of 7 bedrooms, 7 bathrooms, and 9 air conditioners. All furniture is included except Baking and bread tools and equipment. It is divided as follows: House for living 3 bedrooms with bathroom and 3 air conditioners. Building for cooking and opening a coffee shop and restaurant, usable area 230 sqm. Swimming pool size 10x5 meters (chlorinated water system). 4 bungalows with bathrooms and 4 air conditioners, the current price per night including breakfast is 1,500 Baht. There is a pavilion in the middle of the bungalow area for the guests. 3 phase high voltage power pole. Government water supply. There is a solar hot water system. There are 2 water tanks, each with a capacity of 2000 liters. The land area is 2 rai (3,200 sqm.) with a land title deed, around the land decorated with flower gardens and a pond. Selling price is THB 12,200,000 Nearby places: Thanapiriya (Department Store) 450 m. PT gas station 600 m. Huai Sak Fresh Market 1.2 km. Central Chiang Rai 15 km. Night Bazaar Chiang Rai 18 km. Mae Fah Luang Chiang Rai Airport 23.6 km. Lan Muang fresh market 14 km. Contact us for more information: #รับฝากขายบ้าน #houseforsaleChiangRai #รับฝากขายที่ดิน #houseforrentChiangRai #ขายบ้านเชียงราย #landforsaleChiangRai #เช่าบ้านเชียงราย #landforrentChiangRai #เช่าที่ดินเชียงราย #realestateChiangRai #ขายที่ดินเชียงราย #รับฝากปล่อยบ้านเช่า #บ้านและที่ดินเชียงราย #บริการจัดหาบ้านเช่าในเมืองเชียงราย #อสังหาริมทรัพย์เชียงราย #LannaKey Website : www.lannakey.com E-Mail : Office :
฿ 12.20ล้าน
฿ 3,813 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขาย/เช่า ฟอเรส พูลวิลล่า ขาย/เช่า ฟอเรส พูลวิลล่า ขาย/เช่า ฟอเรส พูลวิลล่า
20

7,072 ตร.ม. 2 ห้อง โรงแรม สำหรับ ขาย & เช่า

พัทยา, ชลบุรี

ราคาขาย 350,000,000 บาทราคาเช่า 800,000 บาท / เดือนมีใบอนญาตโรงแรม พื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา (7,072 sq.m.)ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำ = 18 หลังขนาดห้องพัก 27 ตรม. ต่อ 1 ห้องนอน ไม่รวมสระว่ายน้ำห้องพักแบบ 2 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำ = 10 หลังขนาดห้องพัก 30 ตรม. ต่อ 1 ห้องนอน ไม่รวมสระว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก1 ล็อบบี้1 ห้องเก็บของ
฿ 350.0ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขายอาคารพาณิชย์ 2 คูหาติดกัน ขายอาคารพาณิชย์ 2 คูหาติดกัน ขายอาคารพาณิชย์ 2 คูหาติดกัน
9

200 ตร.ม. สำนักงาน สำหรับ ขาย

พัทยา, ชลบุรี

ขายราคา 8,000,000 บาท ชื่อบุคคล ค่าโอน 50/50 พิกัด สุขุมวิท 87 พัทยา ซอยหนองกระบอก ที่ดิน 50 ตรว. รวม 2 คูหา พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม.อาคาร 2 ชั้น ทะลุหากันเรียบร้อย มีห้องน้ำทุกชััน เฟอร์นิเจอร์บางส่วน  สถานที่ใกล้เคียงหาดจอมเทียนแค่เดิน 10 นาที ใกล้ร้านอาหารปูเป็น 10  นาที ใกล้ถนนสุขุมวิท 5  นาที 
฿ 8.0ล้าน
฿ 53,334 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
6

956 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

บางปลา, บางพลี, สมุทรปราการ

New Build
ข้อมูล คลังสินค้า ขาย & เช่า, ใน บางพลี, สมุทรปราการ และยังว่างสำหรับราคา 130Kบาท, (27,146บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 792 ตร.ม. คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 21.50ล้าน
฿ 27,147 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
47

44,974 ตร.ม. โรงแรม สำหรับ ขาย

แม่แรม, แม่ริม, เชียงใหม่

ข้อมูล โรงแรม ขาย, ใน แม่ริม, เชียงใหม่ และยังว่างสำหรับราคา 120.33ล้านบาท คุณสมบัติของอสังหาฯ : ติดตั้งทั้งหมด, ตกแต่งทั้งหมด และ ที่จอดรถในร่ม.
฿ 120.33ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
4

1,912 ตร.ม. คลังสินค้า สำหรับ ขาย & เช่า

บางปลา, บางพลี, สมุทรปราการ

New Build
ข้อมูล คลังสินค้า ขาย & เช่า, ใน บางพลี, สมุทรปราการ และยังว่างสำหรับราคา 260Kบาท, (27,146บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 1,584 ตร.ม. คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 43.0ล้าน
฿ 27,147 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอสังหาฯ สำหรับขายในประเทศไทย

ประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า Land of smiles หรือสยามเมืองยิ้มเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เพราะโดดเด่นไปทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ความน่าสนใจในประวัติศาสตร์ ภูมิอากาศ และค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ไทยดึงดูดดผู้คนและนักลงทุนเข้ามามากมาย อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติหรือในไทยเองให้ความสนใจ สำหรับ Lazudi เราเป็นเอเจนท์และมีตัวแทนเอเจนท์ที่รวบรวมประกาศอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทไว้มากกว่า 13,010 ทั่วประเทศไทย รวมทั้งจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง พัทยา หัวหิน ภูเก็ต สมุยและเชียงใหม่ ทุกพื้นที่ทำเลมีเสน่ห์เฉพาะตัว หากคุณต้องการความทันสมัยเราขอแนะนำเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เพราะทำเลนี้รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้งอันดับหนึ่งมากมาย อสังหาฯ ก็มีตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง อยากพักผ่อนในทำเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ขอแนะนำหัวหิน ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงนิด ๆ หัวหินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของไทย ข้อดีที่โดดเด่นคือสงบและเงียบเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุดหรือพักหลังเกษียณก็เป็นตัวเลือกที่ดี อีกทำเลที่ตั้งอยู่ในทางตะวันออกอย่างพัทยา ก็น่าสนใจไม่แพ้หัวหินเช่นกัน ต่างกันตรงที่พัทยาจะมีความครึกครื้น และแหล่งแฮงค์เอาท์ยามค่ำคืนค่อนข้างมากกว่า และหากคุณรักการผจญภัย ชื่นชอบที่ใช้ชีวิตใกล้ทำเลชายหาด สมุยและภูเก็ต เป็นคำตอบของคุณใกล้กับหมู่ ทั้งสองเมืองนี้มีกิจกรรมมากมายให้คุณทำในแต่ละวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเมืองนี้จะมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นไปอีกด้วยแสงไฟและเสียงเพลงจากสถานท่องเที่ยวยามค่ำคืน สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง เราขอแนะนำอสังหาฯ ในทำเลเชียงใหม่ ความวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ผ่อนคลายมากขึ้น และยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภูเขา น้ำตกที่สวยงาม และร้านกาแฟฝีมือดีมากมายที่คุณจะไม่มีวันเบื่อ และด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นค่อนขา้งที่จะเติบโตดีขึ้นทั้งยังดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่จากทั่วโลกมาเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณสามารถค้นหาประกาศคอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์สำหรับขายได้ที่ Lazudi

ดูเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

โครงการสำหรับขายราคาดีที่สุดใน ประเทศไทย

  • ช่วงราคาโดยปกติคือ ฿7,780,883
  • ช่วงราคาโดยเฉลี่ยคือ ฿105,147 ต่อ ตร.ม.

ประเทศไทย ช่วงราคาโดยเฉลี่ย, ตามขนาดพื้นที่บ้าน

ขนาดพื้นที่ มูลค่าราคาบ้าน
1 bedroom (See homes) ฿4,877,072
2 bedroom (See homes) ฿8,866,500
3 bedroom (See homes) ฿10,500,000
4 bedroom (See homes) ฿16,499,000
มูลค่าราคาบ้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา
Settings
icon
Currency
Baht - THB ฿
Baht - THB ฿
Australian Dollar - AUD $
Danish Krone - DKK kr
Euro - EUR €
Hong Kong Dollar - HKD $
Indonesian Rupiah - IDR Rp
Indian Rupee - INR ₹
Malaysian Ringgit - MYR RM
New Israeli Shekel - ILS ₪
New Zealand Dollar - NZD $
Philippine Peso - PHP ₱
Pound Sterling - GBP £
Russian Ruble - RUB р.
Saudi Riyal - SAR ر.س
Singapore Dollar - SGD $
Swedish Krona - SEK kr
Swiss Franc - CHF ₣
Taiwan Dollar - TWD $
Turkish Lira - TRY ₤
UAE Dirham - AED د.إ
United States Dollar - USD $
Yen - JPY ¥
Yuan - CNY ¥
Language
Thailand - ไทย
Thailand - ไทย
Thailand - English
Measure Units
Square Meters / Sqm
Square Meters / Sqm
Square Foot / Sq. Ft.
Change Country
Thailand Property
Indonesia Property
Philippines Property
UK Property
Dubai Property
ให้ติดต่อกลับ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ติดต่อเรา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

โทรหาผู้ขาย
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน